3/6/11

b. EXECUCIÓ - CONSTRUCCIÓ

QUÈ ÉS?
Inici d’obra – acta de replanteig: document signat pel client-promotor, tècnics i constructor, que fixa la data d’inici d’obres. En aquest document es verifica el replanteig i superfície del solar, el seu perímetre, llindars i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura projectades amb les característiques geotècniques del terreny.
Direcció d’obra: forma part de la direcció facultativa i controla els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i medi ambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència i altres autoritzacions administratives.
Direcció d’execució d’obra: forma part de la direcció facultativa i assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat del edificat.
Coordinació de seguretat i llibre d’incidències: coordina els principis de prevenció i seguretat i les activitats de l’obra, per tal que s’apliquin les accions preventives previstes a la Llei de Riscos Laborals. Llibre d’incidències: recull les incidències ocorregudes a l’obra en matèria de seguretat i salut, i les instruccions donades pel coordinador.
Informes D1 a D5 d'OCT:
D1.1: informes sobre unitats d’obra de fonaments.
D1.2: informes sobre unitats d’obra d’estructures.
D1.3: informes sobre unitats d’obra de façanes i cobertes (optatiu).
D1.4: informes sobre unitats d’altres (optatiu).
D2: informes de sistemes o materials no tradicionals o innovadors (optatiu).
D3: informe final d’estanqueïtat (optatiu)
D4: informe de preexistents, obra nova sobre obra existent.
D5.1: informe d’execució sobre fonaments.
D5.2: informe d’execució sobre estructures.
D5.3: informe d’execució sobre façanes i cobertes (optatiu)
D5.4: informe d’execució d’altres (optatiu).
Control de qualitat de materials: l’arquitecte superior dins del projecte executiu designa les directrius de control que siguin necessàries per la correcta execució d’obra, aquestes seran com a mínim les especificades a les normes d’obligat compliment, i en qualsevol cas aquelles que consideri precises. L’arquitecte tècnic partint d’aquestes premisses elaborarà un programa de control de qualitat. L’empresa constructora està obligada a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en el programa de control de qualitat, que aniran a càrrec del client-promotor.
Realització d’assaigs: són les proves exigides al programa de control de qualitat, realitzades per empreses externes a l’obra.
Certificacions parcials d’obra: és un document elaborat per l’empresa constructora, de les partides d’obra executades en un període de temps concret. Aquesta certificació cal que sigui ratificada pels tècnics de l’obra i serveix per a la liquidació parcial d’aquelles partides d’obra certificades. Existeixen dos modalitats de certificació, d’acumulativa o a origen i la no acumulativa.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor, tècnics de l’obra, les administracions públiques, les companyies d’assegurances.

AGENTS QUE INTERVENEN
Director d’obra: és l’arquitecte superior, en possessió de titulació acadèmica i estar col·legiat al seu col·legi professional. És obligatori resoldre les contingències que es produeixen a l’obra, donar instruccions precises per la correcta interpretació del projecte mitjançant el llibre d’ordres, elaborar  a requeriment del client-promotor eventuals modificacions del projecte.
Director d’execució de l’obra: és l’arquitecte tècnic, en possessió de titulació acadèmica i estar col·legiat al seu col·legi professional. És obligatori verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenar la realització de proves i assaigs, consignar el llibre d’ordres i instruccions precises.
Informes D1 a D5 d'OCT: la companya d’assegurança, l'OCT, els tècnics.
Control de qualitat de materials: l’arquitecte superior, arquitecte tècnic, empresa constructora.
Realització d’assaigs: laboratoris homologats.

COSTOS ORIENTATIUS
Inici d’obra i acta de replanteig: ---
Direcció d’obra, arquitecte superior: els honoraris no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 30% del  total dels honoraris. Depenent de les seves característiques, pot variar entre 5 i el 15% del Pressupost d’execució Material – PEM.
Direcció d’execució d’obra, arquitecte tècnic: els honoraris no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 30% del  total dels honoraris. Depenent de les seves característiques, pot variar entre 5 i el 15% del Pressupost d’execució Material – PEM.
Coordinació de seguretat i llibre d’incidències: oscil·la entre el 3 i el 7,5% del PEM.
Informes D1 a D5 d'OCT: l'OCT oscil·la entre 800 i 1500 euros, normalment una mica per sota de la garantia desenal.
Control de qualitat de materials: els honoraris no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 3% del Pressupost d’execució Material – PEM.
Realització d’assaigs: depèn de les característiques i quantitat d’assaigs.
Certificacions parcials d’obra: ---

OBSERVACIONS
Inici d’obra – acta de replanteig: es convenient que un tècnic de l’ajuntament sigui present i signi aquesta acta.
Informes d'OCT amb reserva: apareixen per manca de documentació o incidències, les quals s’han d’esmenar els mes aviat possible, sempre abans de l’emissió de l’informa D06.
Link: Definició PEM 

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s’aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 337/2010 del 19 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997 sobre el Reglament de Serveis de Prevenció.
Codi Tècnic de l’edificació – CTE.
Reial Decret Legislatiu 375/1988 del 1 de desembre, i posteriors modificacions sobre matèria de control de qualitat.
Reial Decret Legislatiu 1247/2008 del 18 de juliol, pel que s’aprova d’instrucció de Formigó Estructural – EHE-08.
Llei 16/2002 del 28 de juny, i posteriors modificacions sobre protecció contra la contaminació acústica.
Decret Legislatiu 245/2005 del 8 de novembre, que fixa criteris per determinar la zonificació acústica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario