2/6/11

c. EXECUCIÓ - TRAMITS POSTERIORS


QUÈ ÉS?
Certificat final d’obra (CFO): és el document visat acreditatiu d’obra acabada, a partir d’aquesta data comencen els plaços de garantia, i acaben l’assegurança tot risc construcció i els tot risc dels tècnics.
Informe D6 d'OCT: document de final d’obra emès per l'OCT.
Acta de recepció d’obra: el constructor un cop acabada l’obra en fa el lliurament al promotor i aquest l’accepta. És el moment de fer les reserves o observacions, que s’esmenaran en client-promotor un termini màxim de 30 dies a partir de la data del CFO. Ha de reflectir: qui intervé, data del CFO, cost final de l’execució material, les reserves i terminis pel seu esmenat, garanties.
Llibre de l’edifici i manual d’ús i manteniment: es el document que recull l’historia de l’edifici, on consten el agents que han intervingut a la seva construcció, les garanties. Està format per el quadern de registre (QRE) i el document d’especificacions tècniques (DET).
Butlletins de subministres: es la documentació necessària per legalitzar les instal·lacions davant les companyies.

QUI HO POT DEMANAR?
Client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Certificat final d’obra (CFO): arquitecte superior i arquitecte tècnic.
Informe D6: OCT.
Acta de recepció d’obra: com a mínim client-promotor i constructor, l'habitual és que sigui signada pels tècnics. El propietari ha de garantir el nivell d’habitabilitat respectant les instruccions contingudes en el Document d’especificacions tècniques (DET).
Butlletins de subministres: aigua, llum i gas ho fa d’instal·lador, telecomunicacions el tècnic redactor del projecte.

COSTOS ORIENTATIUS
Certificat final d’obra (CFO):---
Informe D6 d'OCT: l'OCT oscil·la entre 800 i 1500 euros, normalment una mica per sota de la garantia desenal.
Acta de recepció d’obra: ---
Llibre de l’edifici i manual d’ús i manteniment: oscil·la entre 300 i 500 euros.
Butlletins de subministres: ---

OBSERVACIONS
l’informa D6 d'OCT  no es pot emetre si queden reserves pendents d’esmenar (D7).

LEGISLACIÓ APLICABLE
Decret Legislatiu 158/1997 del 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l’edifici i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s’aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l’habitatge.
Codi Tècnic de l’edificació – CTE.
Reial Decret Legislatiu 560/2010 del 7 de maig, pel que es modifica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió – REBT.
Reial Decret Legislatiu 919/2006 del 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques.
Ordenances Municipals.
Reglaments propis de les companyies.
Reial Decret Legislatiu 140/2003 del 7 de febrer, pel que s’estableixen criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua.
Reial Decret Legislatiu 346/2011 del 11 de març, regulador de les Telecomunicacions.
Llei 17/2007 del 4 de juliol, per la que modifica la Llei 54/97 del Sector Elèctric.
Ordre ITC/3126/2005 del 5 d'octubre per la que s’aproven les normes de gestió tècnica del Sistema Gasista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario