1/6/11

15. DOCUMENTS FINALSQUÈ ÉS?
Declaració d’obra nova: si no s’ha fet prèviament per la constitució d’hipoteca (veure apartat 5), es requisit fer l’escriptura davant de notari i registrar-ho.
Cèdula d’habitabilitat: és el document que acredita els requisits mínims d’habitabilitat establerts per la Generalitat de Catalunya, és obligatori per tots els habitatges i caduca als 15 anys. És necessari per a llogar o vendre l’habitatge i per contractar tots els serveis de companyies.
Alta cadastral: és d’inscripció de la nova construcció al cadastre immobiliari, que genera l'impost sobre bens immobles (IBI).
Llicència de primera ocupació: te per finalitat comprovar que l’obra s’ajusta al projecte bàsic i d’execució, i que l’edificació reuneix les condicions de solidesa estructural, salubritat i ús. S’ha de presentar certificat final d’obra i alta cadastral.
Sol·licitud de subministres: en quan a llum i aigua, es el pas dels provisionals d’obra a l’embrancament definitiu. En el cas de gas i telecomunicacions és la sol·licitud del servei.
Assegurances: en el cas d’haver contractat l’assegurança tot risc construcció es el moment de fer la seva cancel·lació. Responsabilitat civil i continent: és exigible per l’entitat bancària si hem constituït hipoteca.

QUI HO POT DEMANAR?
Client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Declaració d’obra nova:client-promotor, el notari i el registrador.
Cèdula d’habitabilitat: arquitecte superior o aparellador, la Generalitat de Catalunya.
Llicència de primera ocupació: client-promotor, Ajuntament.
Alta cadastral: client-promotor, Direcció General de Cadastre, Ajuntament o Delegació d’hisenda.
Sol·licitud de subministres: aigua, es sol·licita a la companyia local amb la llicència de primera ocupació. Llum, es sol·licita al punt de servei, amb la cèdula d’habitabilitat. Gas, es sol·licita a la companyia local amb la cèdula d’habitabilitat. Un cop hagin finalitzat els treballs d’execució del projecte tècnic, la propietat presentarà electrònicament, en l’esmenta’t Registre, un butlletí d’instal·lació expedit per l’empresa instal·ladora que hagi realitzat la instal·lació i un certificat, expedit pel director d’obra, quan existeixi, que acrediti que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic,
o bé un butlletí d’instal·lació, depenent de la seva complexitat.
Assegurances: companya d’assegurances.

COSTOS ORIENTATIUS
Declaració d’obra nova: notari entre 500 i 100 euros, registre de la propietat: entre 200 i 500 euros, actes jurídics documentats: 1,2% del valor de l’obra nova. IVA: 4% si es de protecció oficial, 8% si es habitatge habitual (reducció al 4% fins al 31 de desembre de 2011), 18% altres.
Cèdula d’habitabilitat: oscil·la entre 100 i 150 euros.
Llicència de primera ocupació: sol es una taxa  inferior als 100 euros (d’acord a ordenances fiscals locals).
IBI: és un impost calcular sobre el valor cadastral de d’immoble (sempre està per sota del valor real de mercat).
Assegurances: per una casa unifamiliar està al voltant dels 600 euros anuals.

OBSERVACIONS:
Llicència de primera ocupació: l’administració te un mes per resoldre i el silenci administratiu es positiu.
Llicència de primera ocupació: els inspector municipals de l’ajuntament solen fer una visita abans de la concessió de la llicència.
Alta cadastral: s’ha de fer l’alta abans dels 2 mesos de data CFO. Es important comprovar el càlcul d’aquest valor calculat per l’administració pública.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l’habitatge.
Decret Legislatiu 55/2009 del 6 d’abril sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
Decret Legislatiu 254/1985 del 6 de setembre, sobre el subministrament dels serveis.
Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’hisendes Locals.
Reial Decret Legislatiu 417/2006 del 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.
Reial Decret Legislatiu1612/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions al Reial Decret 1426 i 1427/1989 del 17 de novembre, pels que s'aproven els arancels dels notaris i registradors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario