25/5/11

Definició PEM


PEM: pressupost d'execució material, és un valor obtingut en funció de l'ubicació, l'ús i els acabats de l'obra, multiplicats per un mòdul base anual (fixat per Reial Decret). No inclou despeses generals ni el benefici industrial.