4/6/11

a. EXECUCIÓ - TRÀMITS PREVIS


QUÈ ÉS?
D0 (OCT): de revisió de l’estudi geotècnic i risc.
D01 (OCT): informe de revisió del projecte d’estabilitat (estructures).
D02 (OCT): és optatiu, informe de revisió de projecte d’estanqueïtat.
Avís previ d’obres: és una comunicació prèvia a l’inicií de les obres feta pel client-promotor davant el Departament de Treball e Industria de la Generalitat.
Redacció dels plans de seguretat: el contratista o els diferents industrials han d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut (PSS), en el qual s’analitzin les previsions de l’estudi d’acord amb el seu sistema d’execució d’obra. Ha d’incloure si cal les mesures alternatives de prevenció amb la corresponent justificació tècnica. El PSS ha de ser aprovat abans de l’inicií de l’obra pel Coordinador.
Comunicació d’obertura del centre de treball: l’obligació de comunicar l’obertura d’un centre de treball (obra) correspon al constructor o cadascú dels industrials, s’ha de comunicar al servei territorial del Departament de Treball, cal adjuntar el PSS i l’aprovació del PSS per part del Coordinador.
Tant el PSS, com la seva aprovació, com la comunicació d’obertura del centre de treball, han d’estar a disposició permanent a l’obra.
Sol·licitud provisional d’obres de llum i aigua: són serveis provisionals necessaris contractats a les companyes per poder desenvolupar l’execució de les obres.
Sol·licitud de bonificació d'IBI (impost de bens immobles): es important sol·licitar-ho abans de l’inicií de les obres, ja que durant l’execució de les obres, amb un màxim de 3 anys es pot gaudir una bonificació de la quota íntegra del 50%.

QUI HO POT DEMANAR?
El D0, D01 i D02, la companya d’assegurança.
Avís previ d’obres: el client-promotor.
Pla de seguretat i salut i la seva aprovació: el constructor o els diferents industrials.
Comunicació d’obertura del centre de treball: el constructor.
Sol·licitud provisional d’obres: el constructor i/o el client-promotor.
Sol·licitud de bonificació d'IBI: el client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
El D0, D01 i D02, la companya d’assegurança, l'OCT, els tècnics.
Avís previ d’obres: el client-promotor, Departament de Treball e Industria de la Generalitat.
Pla de seguretat i salut i la seva aprovació: el constructor o els diferents industrials, el tècnic redactor del Pla (diferent del redactor de l’estudi).
Aprovació  del PSS: el coordinador de seguretat i salut, el constructor i/o industrials.
Comunicació d’obertura del centre de treball: el constructor, Departament de Treball e Industria de la Generalitat.
Sol·licitud provisional d’obres: el constructor i/o el client-promotor, les companyes de serveis (aigua i llum).
Sol·licitud de bonificació d'IBI: client-promotor, Ajuntament o Delegació d’hisenda.

COSTOS ORIENTATIUS
El D0, D01 i D02 d'OCT: oscil·la entre 800 i 1500 euros, normalment una mica per sota de la garantia desenal.
Avís previ d’obres: sense cost.
Pla de seguretat i salut: a càrrec del constructor.
Aprovació  del PSS: inclòs dins els honoraris del Coordinador de Seguretat i Salut.  Link: Estudi de Seguretat i Salut
Comunicació d’obertura del centre de treball: sense cost.
Sol·licitud provisional d’obres: electricitat, el cost el determina el punt de servei, i pot variar en funció de la potència i la distància entre la línia a connectar i el solar. Aigua, el cost el determina la companyia i  pot variar en funció del cabal i la distància entre la canonada a connectar i el solar.

OBSERVACIONS
Pla de Seguretat: els industrials subcontractats es poden acollir al PSS del constructor principal.
Es recomanable ubicar el provisional d’obra al mateix lloc on es trobarà el comptador definitiu per estalviar costos.
OCT: verificar que la companyia triada estigui homologada per la Companyia Asseguradora.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 337/2010 del 19 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997 sobre el Reglament de Serveis de Prevenció.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s’aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Llei 25/2009 del 22 de desembre, que modifica el RD1/1986, sobre subcontractacions.
Reial Decret Legislatiu 560/2010 del 7 de maig, pel que es modifica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió – REBT.
Reglaments propis de les companyies.

pas següent

No hay comentarios:

Publicar un comentario