12/6/11

09. LLICÈNCIA URBANÍSTICA


QUÈ ÉS?
És un tràmit imprescindible i necessari per obtenir el permís d'obres davant de l'Ajuntament, depenent de l'organisme públic pot variar la documentació a presentar, la més habitual és la següent: Projecte Bàsic, contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció, fotocòpia de l'alta d'IAE del contractista, assumeix de direcció de les obres per part d’arquitecte i aparellador, document de pagament de la taxa, entre d’altres.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Client–promotor que ostenta l’obligació de gestionar i obtenir la llicència i autoritzacions administratives.
Junta de Govern local (una per setmana o cada quinze dies) o decret d'Alcaldia són els que atorguen la llicència, amb informe favorable dels serveis tècnics municipals.

COSTOS ORIENTATIUS
Taxa fixa, pot variar entre 150 i 500 euros.
Impost de construccions i obres (ICIO), es un % de l'import de l'obra (PEM), que fixa l'Administració local amb un màxim del 4% d'acord a les ordenances fiscals locals.

OBSERVACIONS
Previ a l’atorgament de la llicència urbanística, s’emetrà un informe tècnic dels serveis municipals amb el càlcul revisat, possiblement, del PEM que ha de servir per a la determinació de la quota de l’ICIO.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Compliment de la normativa urbanística i de les ordenances municipals.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario