13/6/11

08. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PLA DE SEGURETAT

QUÈ ÉS?
Tota obra amb projecte ha de tenir Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, que sigui un o altre depèn d'alguns dels següents factors: pressupost de projecte (PEM), durada estimada de les obres i nombre de treballadors previstos.
Consta de memòria on s'especifica les característiques de l'obra, els treballs previs a la realització, els serveis higiènics i de vestuari provisionals, pla d'execució, organització de la seguretat, obligacions de les parts implicades, plec de condicions, plànols, amidaments i pressupost, senyalització gràfica de la seguretat i salut.

El Pla de Seguretat l'han d'elaborar els contractistes amb base a l'Estudi de Seguretat i Salut, fixa els sistemes de prevenció que s'aplicaren a obra, les mesures que s'adoptaren i el pressupost que es disposa.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor

AGENTS QUE INTERVENEN
Tant el redactor de l'Estudi com el Coordinador de Seguretat i Salut, com el redactor del Pla de Seguretat poden ser Arquitecte o Arquitecte tècnic.
El redactor i el coordinador pot ser el mateix tècnic, però el Redactor del Pla, ha de ser un tècnic diferent als dos anteriors.

COSTOS ORIENTATIUS
Redacció de l'Estudi oscil·la entre el 1 i el 4% del PEM
Coordinació, oscil·la entre el 3 i el 7,5% del PEM
Encàrrec de Redacció i Coordinació alhora, entre el 4 i el 10% del PEM
El Pla de Seguretat va a càrrec del contratista.

OBSERVACIONS
Abans d'iniciar l'obra cal: que el client-promotor nomeni coordinador en fase d'obra i que formalitzi el document d'avís previ, que el contratista elabori en base a l'Estudi el Pla de Seguretat, que el coordinador aprovi el Pla de Seguretat, que el contractista sol·liciti obertura de Centre de Treball (al Departament de Treball de la Generalitat).

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 1627 / 1997 del 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 171/2004 del 30 de gener, de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario