14/6/11

07. PROJECTE BÀSIC


QUÈ ÉS?
Ha de definir de forma precisa les característiques generals de l'obra i les seves prestacions per complir les exigències de qualitat de l'edificació; el seu contingut serà suficient per sol·licitar la llicència municipal, però insuficient per començar la construcció.
Consta de: memòria descriptiva, memòria de compliment de CTE i altres reglaments (funcionalitat, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utitlització, habitabilitat, protecció enfront del soroll, ecoeficiència, enderrocs i residus d'obra, ordenances municipals i altres), plànols (situació, plantes, alçats i seccions generals), pressupost aproximat. Estudi geotècnic.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Client-promotor
Arquitecte: és obligatori estar en possessió de titulació acadèmica.
Empresa de geotècnia.

COSTOS ORIENTATIUS
Els honoraris de l'arquitecte superior no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 30% del total dels honoraris d'arquitecte superior. Depenent de les seves característiques, pot variar entre 5 i el 15% del Pressupost d'Execució Material – PEM.
Els honoraris per una prospecció geològica del solar i el seu informe, amb els tres punts mínims obligatoris, oscil·la entre 1.000 i 1.500 euros.

OBSERVACIONS

LEGISLACIÓ APLICABLE
Compliment de la normativa urbanística i de les ordenances municipals.
Prestacions de l'edifici segons:
Codi Tècnic de l'Edificació – CTE.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 55/2009 del 7 d'abril, pel qual s'aprova les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Reial Decret Legislatiu 24/2001 del 27 de desembre, art. 82 relatiu al Servei Postal.
Reial Decret Legislatiu 346/2011 del 11 de març, regulador de les telecomunicacions.
Reial Decret Legislatiu 21/2006 del 14 de febrer, regulador de l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Reial Decret Legislatiu 161/2001 del 12 de junio, regulador de residus de la construcció.
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario