11/6/11

10. PROJECTE EXECUTIU - VISAT


QUÈ ÉS?
És el desenvolupament tècnic del Projecte Bàsic, la documentació necessària per definir totalment el projecte (sistemes constructius, detalls, especificacions de materials i equips).
Inclou així mateix els increments o disminucions de superfície construïda que no superin el 10% de la superfície construïda inicial (P. Bàsic).
Consta de: memòria descriptiva, constructiva (estructura, envolvent, particions interiors i acabats, instal·lacions i equipament).
Memòria de compliment de CTE i altres reglaments (estructura, seguretat en cas d'incendi, seguretat d’utilització, salubritat, estalvi d'energia, protecció enfront del soroll, ecoeficiència, ordenances municipals i altres).
Estudi geotècnic, càlcul d’estructures, càlcul d'instal·lacions, certificat d'eficiència energètica, pla de control de qualitat, instruccions d’ús i manteniment.
Plànols (situació, plantes, alçats i seccions generals, estructura, instal·lacions, detalls constructius, fusteries i acabats), plec de condicions administratives i tècniques, amidaments per partides i capítols i pressupost detallat.

QUI HO POT DEMANAR?
Client – promotor

AGENTS QUE INTERVENEN
Arquitecte superior: és obligatori redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i el que s'hagi establer al contracte i entregar-ho amb el visat corresponent.
Arquitecte tècnic: col·labora amb l’arquitecte superior en la redacció del projecte en quant a l'elaboració dels amidaments i pressupostos i el  programa de control de qualitat.
Enginyeries:  és obligatori redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent.

COSTOS ORIENTATIUS
Els honoraris de l’arquitecte superior no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 30% del  total dels honoraris d'arquitecte superior. Depenent de les serveis característiques, pot variar entre 5 i el 15% del Pressupost d’execució Material – PEM.
Projecte d'Infraestructures de Telecomunicacions 1000 euros.

OBSERVACIONS
Visat obligatori

LEGISLACIÓ APLICABLE
Compliment de la normativa urbanística i de les ordenances municipals.
Prestacions de l'edifici segons:
Codi Tècnic de l'Edificació – CTE.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 55/2009 del 7 d'abril, pel qual s'aprova les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Reial Decret Legislatiu 24/2001 del 27 de desembre, art. 82 relatiu al Servei Postal.
Reial Decret Legislatiu 346/2011 del 11 de març, regulador de les telecomunicacions.
Reial Decret Legislatiu 21/2006 del 14 de febrer, regulador de l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Reial Decret Legislatiu 161/2001 del 12 de junio, regulador de residus de la construcció.
Reial Decret Legislatiu 1027/2007 del 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.
Reial Decret Legislatiu 560/2010 del 7 de maig, pel que es modifica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió – REBT.
Reial Decret Legislatiu 47/2007 del 19 de gener, pel que s'aprova el procediment bàsic per la Certificació Energètica dels Edificis.
Reial Decret Legislatiu 1247/2008 del 18 de juliol, pel que s'aprova l'Instrucció de Formigó Estructural – EHE-08.
Llei 16/2002 del 28 de juny, i posteriors modificacions sobre protecció contra la contaminació acústica.
Decret Legislatiu 245/2005 del 8 de novembre, que fixa criteris per determinar la zonificació acústica.
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge.