20/6/11

e. PARÀMETRES FÍSICS: ORIENTACIÓ, PENDENTS, ASSOLELLAMENT, SUPERFÍCIE, ARBRAT


QUÈ ÉS?
Orientació
Habitualment la recomanació és: est: cuina; sud-est: dormitoris; sud: menjador; sud-oest: saló; una alternativa també vàlida són els dormitoris al sud-oest; nord: banys i zones secundàries.
Pendents
La condició òptima és una lleugera pendent per l'evacuació d'aigües plujanes.
Un solar amb molta pendent (>10%) encareix la construcció. La Llei d'Urbanisme limita en un 20% la pendent màxima per a què es pugui edificar.
Assolellament
Està molt relacionat amb l'orientació del solar, és molt freqüent que les bones vistes no coincideixin amb l'assolellament. Un bon aprofitament de l'assolellament a traves de l'arquitectura pot representar una gran incidència en el consum energètic de l'habitatge.
Superfície
Per habitatges unifamiliars de planta baixa i pis, el mínim recomanable es de 400m2, depenent de la seva edificabilitat. Pel cas d'una vivenda nomes en planta baixa, es recomanable una parcel·la de 800m2 o superior.
Arbrat
L'arbrat existent pot condicionar l'edificació o el seu assolellament, depenent del grau de protecció de la normativa local o casos particulars d'arbrat catalogat.

QUI HO POT DEMANAR?
---

AGENTS QUE INTERVENEN
Ajuntament.
Arquitecte superior o arquitecte tècnic/aparellador (es recomana la consulta d'un arquitecte superior per avaluar aquest paràmetres).

COSTOS ORIENTATIUS
---

LEGISLACIÓ APLICABLE
Pla d'Ordenació Urbana Municipal i el seu Planejament Derivat.
Plans Generals
Ordenances Municipals.
Normes subsidiàries.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 305/2006 del 18 de juliol. Reglament de la Llei d'Urbanisme.