19/6/11

02. TAXACIÓ SOLAR


QUÈ ÉS?
Determina el valor econòmic d'una propietat en un moment determinat. La seva finalitat és tenir un preu de referència i és obligatòria si es vol demanar una préstec hipotecari.
El valor de taxació d'un solar per un habitatge unifamiliar, depèn principalment de la quantitat de sòl més que de la seva edificabilitat.

QUI HO POT DEMANAR?
Ho ha de demanar el comprador, però es pot donar el cas que el venedor ja hi tingui una. La vigència d'una taxació és de 6 mesos.

AGENTS QUE INTERVENEN
Societat de Taxació. Les més reconegudes són: Tinsa, Euroval, Sociedad de Tasaciones, Arquitasa, etc.

COSTOS ORIENTATIUS
El cost fluctua entre els 200 i els 500 euros, depenent del valor de la parcel·la.

OBSERVACIONS
És molt habitual que l'entitat bancària gestioni les tramitacions de la taxació, però no s'ha d'oblidar que el client és el titular i propietari de la mateixa i pot fer-la servir davant diferents entitats.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Ordre ECO/805/2003 del 27 de març.
Reial Decret Legislatiu 2/2008 del 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl. 
Reial Decret Legislatiu 1492/2011 del 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.
Reial Decret Legislatiu 775/1997 del 30 de maig, sobre el règim jurídic d'homologació dels serveis i societats de taxació.
Reial Decret Legislatiu1612/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions al Reial Decret 1426 i 1427/1989 del 17 de novembre, pels que s'aproven els arancels dels notaris i registradors.