21/6/11

d. PARÀMETRES URBANÍSTICS

QUÈ ÉS?
Són les condicionants urbanístiques a les que està sotmès el solar.
Els més rellevants són:
Ocupació del sòl (m2/m2 sòl), és la projecció de l'edifici o de coberta, sobre el solar. Depenent del municipi les piscines poden computar com a superfície d'ocupació.
Edificabilitat (m2 construïts sobre rasant/m2 sòl). El soterrani no computa i els porxos ho fan al 50%.
Altura reguladora, limita la quantitat de plantes i els metres d'altura que pot tenir l'edificació.
Fronts, laterals i fons de parcel·la; es regulen les distàncies mínimes que ha de mantenir l'edificació en relació als límits de parcel·la.
Façana mínima, estableix els metres lineals que ha de tenir com a mínima façana.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persóna física o jurídica que estigui interessada, habitualment és l'arquitecte redactor del projecte bàsic.

AGENTS QUE INTERVENEN
Ajuntament, arquitecte superior.

COSTOS ORIENTATIUS
---

OBSERVACIONS
---

LEGISLACIÓ APLICABLE
Pla d'Ordenació Urbana Municipal i el seu Planejament Derivat.
Plans Generals
Ordenances Municipals.
Normes subsidiàries.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 305/2006 del 18 de juliol. Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Plans Directors Urbanístics (del Sistema costaner, de les àrees urbanes, de les comarques de muntanya, de protecció ambiental i patrimonial, d’infraestructures, de delimitació de les Àrees Residencials Estratègiques-ARE).