22/6/11

c. CÀRREGUES, SERVITUTS i ALTRES DRETS REIALS PROPIES DE LA FINCA


QUÈ ÉS?
Son limitacions a la propietat i poden ser:
Copropietats, usdefruïts, servituds, censos, drets de superfície, hipoteques, embargaments, drets de tempteig i retracte, altres.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada, a través d'una sol·licitud de NOTA SIMPLE INFORMATIVA davant del registre de la propietat (per mail, fax o presencialment), que també estableix qui es l'últim propietari registrat

AGENTS QUE INTERVENEN
Registre de la propietat, advocat.

COSTOS ORIENTATIUS
Aproximadament entre 6 i 12euros la sol·licitud de nota simple.

OBSERVACIONS
Poden haver drets reials no registrats, de dubtosa validesa.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Decret Legislatiu del 8 de febrer de 1946 , pel qual s'aprova la Llei Hipotecària i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu1612/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions al Reial Decret 1426 i 1427/1989 del 17 de novembre, pels que s'aproven els arancels dels notaris i registradors.