23/6/11

b. INCIDÈNCIA EN EL PLANEJAMENT DE LA NORMATIVA SECTORIAL I D'ALTRES ADMINISTRACIONS I LIMITACIONS A LA PROPIETAT (DERIVADES DEL PROPI PLANEJAMENT EN FORMAT DE CESSIÓ I CÀRREGUES URBANÍSTIQUES - COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEL PROCÉS REPARCEL.LATORI)

QUE ES?
Son limitacions o condicionants imposats en el desenvolupament i aplicació dels paràmetres urbanístics i d’edificació en la parcel·la com a conseqüència de la implantació d’infraestructures, la interpretació i aplicació de normatives d'àmbit estatal, autonòmic i local (servituds, limitacions, línies d’edificació, gàlibs, etc), o bé les cessions de terrenys destinats a la construcció de la vorera, un tram de vial i/o les càrregues urbanístiques que afecten a la finca

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persóna física o jurídica que estigui interessada, o l'Api que gestioni la transacció.

AGENTS QUE INTERVENEN
Ajuntament, companyies de serveis i administració autonòmica, estatal i advocat.

COSTOS ORIENTATIUS
---

OBSERVACIONS
---

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 1093/97 del 4 de juliol, sobre inscripcions en el Registre d'Actes de Naturalesa Urbanística.
Planejament derivat.
Decret Legislatiu 2/2009 del 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
CARRETERES
Llei Estatal 23/1988, del 29 de juliol.
COSTES
Llei Estatal 22/1988, del 28 de juliol.
FERROCARRILS
Llei Catalana 4/2006, del 31 de març.
AIGÜES
Reial Decret Legislatiu 1/2001 del 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües
Reial Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Legislació en matèria d'Aigües.
Reial Decret Legislatiu 1/2005 del 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 305/2006 del 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 849/1986 del 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
COMPANYIES
Telecomunicacions: Reial Decret Legislatiu 346/2011 del 11 de març, regulador de les telecomunicacions.
Electricitat: Llei 17/2007 del 4 de juliol, per la que modifica la Llei 54/97 del Sector Elèctric.
Gas: Ordre ITC/3126/2005 del 5 d'octubre per la que s'aproven les normes de gestió tècnica del Sistema Gasista.