24/6/11

a. CERTIFICAT D'APROFITAMENT URBANÍSTIC


QUÈ ÉS?
Tothom pot demanar informes referits a laprofitament urbanístic o, en general, a les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes, a lajuntament competent, que ha de notificar els certificats en el termini dun mes des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de lajuntament.

El certificat de règim urbanístic, si la finca objecte de consulta és edificable, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades.

El certificat d'aprofitament urbanístic que ens interessa és el document que acredita les circumstàncies urbanístiques que concorren en una finca edificable tot indicant les condicions d'aprofitament d'aquesta, els planejaments on resta inclosa així com la normativa urbanística que li és d’aplicació.

Dades que inclou:

Cita el planejament vigent que li és d’aplicació (POUM, PGOU i Planejament derivat –PPU o PMU-), indicant el seu estat (actual, revisió, modificació i si concorre una suspensió de llicències i la durada de la referida suspensió de llicències urbanístiques).

Classificació del sòl (ha de ser sòl urbà consolidat). No serà edificable amb llicència urbanística el sòl urbanitzable ni el sòl no urbanitzable (amb les excepcions legalment establertes).

Condició de solar: Tenen la consideració de solar els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:
a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics (La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal; les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament. el subministrament d’energia elèctrica) i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.
d) Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària ( si no té la condició de solar, la pot arribar a assolir amb una sèrie d’actuacions d’urbanització suficients perquè l’assoleixi i/o prestant garantia suficient per a l‘edificació simultània a la urbanització).

Qualificació del sòl (usos permesos que haurà de ser en el nostre cas, el residencial)

Les condicions d’edificació, l’alçada, volum, situació de l'edificació, ocupació i aprofitament.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persóna física o jurídica que estigui interessada o l'Api que gestioni la transacció.

AGENTS QUE INTERVENEN
Ajuntaments.

COSTOS ORIENTATIUS
Taxa per expedició de documents administratius, regulada per cada Ajuntament: pot fluctuar entre els 30 i 200 euros (d'acord a ordenances fiscals locals).
Termini d'expedició: 1 mes
Vigència del certificat: 6 mesos, a comptar de la notificació del certificat.

OBSERVACIONS
Aquest document pot contemplar la potestat de l’ajuntament d’atorgar la llicència d'obres (urbanística) de forma simultània amb la urbanització (que no requereix llicència) però que exigirà la prestació d’una garantia suficient de la urbanització i edificacions simultànies.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 305/2006 del 18 de juliol. Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge.