16/6/11

05. DECLARACIÓ D'OBRA NOVA

QUÈ ÉS?
És l'escriptura pública on es fa constar el fet d'haver projectat, iniciat o concluït edificis de nova planta o millores dels mateixos. És recomanable la seva inscripció al Registre de la Propietat.

QUI HO POT DEMANAR?
El propietari del solar (promotor), amb llicència d'obres i projecte.

AGENTS QUE INTERVENEN
Propietari, notari, Registre de la Propietat, advocat.

COSTOS ORIENTATIUS
Si el valor del solar oscil·la entre 150.000 i 600.000 euros,
Notari: és de l'ordre del 0,5 per mil.
Registre: és de l'ordre del 0,3 per mil.
Actes jurídics documentats: 1,2% de l'Agencia Tributària de Catalunya.
Advocat:

OBSERVACIONS
Per la declaració del valor de l'obra nova, és recomana que no sigui inferior als valors fixats per l'Agencia Tributària de Catalunya al mòduls de l'Instrucció per a la comprovació dels valors dels bens immobles. Link: e-tributs
Aquesta escriptura es fa un cop acabades les obres, sempre que no es demani un préstec o crèdit hipotecari, ja que és condició necessària per la seva obtenció (s'anomena obra nova en construcció).

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 41/2007 del 22 de novembre, pel qual s'aprova la modificació de la Llei Hipotecària 2/1981.
Reial Decret del 14 de febrer de 1947, pel qual s'aprova el Reglament Hipotecari.
Codigo Civil Español de l'any 1889, arts. 358 a 361.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu1612/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions al Reial Decret 1426 i 1427/1989 del 17 de novembre, pels que s'aproven els arancels dels notaris i registradors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario