17/6/11

04. ESCRIPTURA PÚBLICA


QUÈ ÉS?
L’ escriptura pública és un document públic en el que es fa constar davant notari públic un determinat fet o un dret, autoritzat pel referit fedatari públic, que signa amb l’atorgant/s donant fe sobre la capacitat jurídica, del contingut, i de la data en que es va realitzar. És un instrument notarial que conté una o més declaracions dels intervinents en un acte o contracte, emeses davant Notari, que el complementa amb els requisits legals propis de cada acte o contracte, i en el seu cas ser susceptible d’inscripció en els registres públics que correspongui. La inscripció és preceptiva en ares a la total seguretat jurídica del contracte.

QUI HO POT DEMANAR?
Tant el comprador com el venedor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Notari, registrador de la propietat, comprador, venedor, advocat.

COSTOS ORIENTATIUS
Si el valor del solar oscil·la entre 150.000 i 600.000 euros,
Notari: és de l'ordre del 0,5 per mil.
Registre: és de l'ordre del 0,3 per mil.
Transmissió de finca: IVA: 18%, actes jurídics documentats: 1,5%.
Advocat: des d’un 5% de l’import de la compravenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Codigo Civil Español de l'any 1889, llibre IV, arts. 1124 i posteriors.
Reial Decret Legislatiu 41/2007 del 22 de novembre, pel qual s'aprova la modificació de la Llei Hipotecària 2/1981.
Reial Decret del 14 de febrer de 1947, pel qual s'aprova el Reglament Hipotecari.
Llei 5/2006 del 10 de maig, que modifica el llibre V del Codi Civil de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu1612/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions al Reial Decret 1426 i 1427/1989 del 17 de novembre, pels que s'aproven els arancels dels notaris i registradors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario