7/6/11

12. CONTRACTACIÓ DE L'OBRA

QUÈ ÉS?
Es el contracte entre el client-promotor i el constructor o diferents industrials, per la realització de les obres definides al projecte. Es habitual definir el preu, les revisions d'aquest, el termini, les certificacions d'obra i els acords de pagaments, clàusules de resolució de contracte, rols dels diferents agents, etc.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
El client-promotor: es obligació ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que faculti la construcció, subscriure l'acte de recepció de les obres.
El constructor: es obligació executar l'obra d'acord al projecte, a les instruccions del director d'obra(arquitecte superior) i  del director de l'execució d'obra (arquitecte tècnic). Designar al cap d'obra (interlocutor entre direcció facultativa i encarregat), encarregat (seguiment del dia a dia de l'obra, distribució d'operaris...), operaris (treballs específics), assignar a l'obra els mitjans humans i materials necessaris, signar l'acte de replanteig.
Advocat.

COSTOS ORIENTATIUS
Els honoraris de l'advocat estaran a partir dels 300 euros (redacció del contracte) i estan en funció de la complexitat.

OBSERVACIONS
El constructor ha de presentar l'acreditació d'inscripció al REA (registre d'empreses acreditades a la construcció), llibre o fulla de cadena de subcontractació, certificat d'estar al corrent de pagament d'Hisenda i Seguretat Social.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Codigo Civil Español de l'any 1889, llibre V, arts. 1544, 1588 i posteriors.
Llei 32/2006 del 18 d'octubre i posteriors modificacions, que regula la subcontractació en el sector de la construcció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario